ESCODI, l’Escola Universitària de Comerç, és la primera i única escola universitària i de negocis del nostre país especialitzada en comerç, distribució i retail.

[rev_slider quienes-somos] Fundada l’any 2000, neix amb l’objectiu de contribuir a la millora de la competitivitat i de la innovació del sector comerç i retail, a través de la formació i la divulgació, l’acompanyament a les empreses, la realització d’estudis, la investigació i la recerca aplicada. Aquesta missió inclou formar els futurs empresaris i directius del comerç.

Per això, i des de l’any 2007, ESCODI imparteix programes reconeguts acadèmicament per la universitat, com el Grau en Gestió d’empreses en Comerç i Distribució, i altres cursos d’especialització universitària.

Valor afegit

El valor diferencial d’ESCODI és la seva ESPECIALITZACIÓ. ESCODI hi entén, de comerç: està en contacte permanent amb el sector i sap què necessita, s’adapta a les necessitats del client i treballa perquè el comerç recuperi la importància que li correspon com a motor econòmic i dinamitzador de la societat actual.

Aquesta focalització fa que ESCODI sigui una escola universitària i de negocis de referència en el sector comerç i retail, no solament en l’àrea formativa, universitària i científica, sinó també en l’àrea empresa, en la qual hi està desenvolupant una tasca decisiva per al futur del sector.

Fundació ESCODI

ESCODI, l’Escola Universitària de Comerç, es concep des dels seus inicis com una fundació sense ànim de lucre, i està integrada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa.

Transparència

ESCODI aposta decididament per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent davant la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, capítol II. Transparència, article 6 Informació rellevant, teniu disponible en aquesta web la següent informació:

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

FINALITATS FUNDACIONALS
Segons consta a l’article 7 dels estatuts de la Fundació ESCODI, la Fundació, a través de la docència, té per finalitat ajudar les empreses i els professionals del comerç i la distribució a incrementar la seva capacitat tècnica i d’innovació, i mantenir-la al dia, aportant als comerciants una formació pràctica i de qualitat que els permeti donar un nou impuls al seu negoci. Aquesta missió inclou específicament i de forma prioritària la formació amb rang universitari de futurs empresaris i directius per al sector comerç i distribució.

Tal com van fer constar expressament les entitats fundadores a la Carta Fundacional, l’oferta de formació reglada de caràcter universitari pel sector del comerç i la distribució és un dels objectius estratègics de l’Escola Universitària de Comerç. ESCODI impulsa la formació de professionals amb titulació universitària preparats per assumir llocs de direcció en empreses del sector comerç i distribució.

Els beneficiaris de l’activitat d’ESCODI:
– Estudiants universitaris becats
– Associacions de comerciants
– Micro-pime de Comerç
– Professorat de Formació Professional de Comerç i Màrqueting
– Escoles que acullen tallers i xerrades d’ESCODI sobre comerç

VINCULACIÓ AMB UNIVERSITAT
– Per conveni de 23 de juliol de 2007, ESCODI és escola vinculada a la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona.
– Per conveni de 27 d’abril de 2015, ESCODI és escola adscrita a la UB, Universitat de Barcelona.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Ja en la seva Carta Fundacional, ESCODI va marcar-se com a objectiu estratègic la creació i posada en marxa d’uns estudis universitaris específics per al sector del comerç, ja que a Catalunya hi ha una demanda no coberta de joves amb formació superior i coneixements específics de comerç per ocupar llocs de responsabilitat en empreses de comerç o en organitzacions de comerciants com poden ser associacions o centrals de compres. Aquest dèficit dificulta el creixement d’algunes empreses de comerç, que veuen limitats els seus plans d’expansió, i entorpeix el bon progrés de projectes col·lectius de comerciants.

Les línies de treball d’ESCODI i el seu públic són els següents:

-Formació universitària. L’objectiu d’ESCODI és contribuir a reforçar l’estructura del sector, preparant joves amb una formació superior que els permeti ocupar en un futur els llocs de màxima responsabilitat tant en l’àmbit de successió d’empreses familiars com en l’àmbit de direcció d’empreses del sector comerç. La visió en aquest camp és la d’afavorir la successió generacional dels negocis, afavorir el creixement de les empreses de comerç i contribuir al desenvolupament de la visió estratègica de les mateixes.

-Programes de desenvolupament de competències. L’objectiu d’ESCODI en aquesta línia de treball és oferir als empresaris i empleats del sector comerç una formació específica que els permeti adquirir competències i habilitats que no tenen, però que són necessàries per gestionar el seu negoci o complir amb les responsabilitats del seu lloc de treball. Es tracta d’elevar la visió empresarial.

-Programes de formació continuada. L’objectiu dESCODI en aquesta línia és oferir als empresaris i professionals del comerç l’oportunitat d’actualitzar els seus coneixements en matèries pròpies del sector. La visió en aquesta línia de treball és la de facilitar l’adaptació permanent al canvi, en un entorn que precisament està sotmès a canvis constants.

-Estudis i accions de cooperació institucional i empresarial. L’objectiu d’ESCODI en aquest camp és ajudar les empreses i entitats relacionades amb el comerç, en processos estratègics i de generació de coneixement per contribuir a l’evolució i competitivitat del sector. ESCODI també persegueix generar i connectar informació i coneixement rellevant per al sector.

EL PATRONAT

ESCODI és una fundació integrada per l’Ajuntament de Terrassa, el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, regida per un Patronat el qual vetlla pel compliment de la missió de l’entitat, inscrita al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, núm. 1.547 com a FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ I DISTRIBUCIÓ.

COMPOSICIÓ PATRONAT
Composició Patronat

ORGANIGRAMA DE L’ENTITAT
Organigrama d’ESCODI

MEMÒRIA ACTIVITATS
Resum Memòria d’activitat 2016

IMPACTE D’ESCODI
Impacte de 2016

PRINCIPAL NORMATIVA QUE APLICA A L’ENTITAT

LLEI DE FUNDACIONS
Les fundacions privades han tingut una regulació i un reconeixement amplis a Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de 1979. La Llei 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, establí una regulació pròpia en l’àmbit del dret civil català. Aquesta regulació fou posteriorment modificada per la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que al seu torn ha estat objecte de canvis puntuals per mitjà de la Llei 7/2012, de 15 de juny.

LLEI DE REGISTRE DE CENTRES I ESTUDIS UNIVERSITARIS
Com a Centre d’Ensenyament Superior adscrit a la UB, el centre ESCODI es regeix per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 de d’abril; per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; pel Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; pel Decret 76/2007, de 27 de març pel qual es crea i regula el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya; per l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre, i per les normatives de la UB i pel conveni de 27 d’abril de 2015 d’adscripció d’ESCODI a la UB.

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

DADES ECONÒMIQUES
Dades econòmiques 2016

CONTRACTES ESTABLERTS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Contractes Administració Pública 2016

CONVENIS SUBSCRITS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Convenis Administració Pública 2016

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES CONCEDIDES

INFORME AUDITORIA COMPTES ANUALS
Auditoria Comptes anuals 2016

RETRIBUCIONS PERCEBUDES PELS MÀXIMS RESPONSABLES DE L’ENTITAT
Els càrrecs dels patrons són gratuïts, segons l’article 21 dels Estatuts de la Fundació ESCODI.