DADES PERSONALS

M'interesa

Protecció de dades personals. D'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2108 de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, amb l'enviament del present formulari dóna el seu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer, propietat de la Fundació ESCODI, als efectes de l'activitat en la qual s'ha inscrit i de futures comunicacions d'activitats d'ESCODI; entenent que, tal com preveu la llei, pot exercir en un futur els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant l'adreça electrònica compliance@escodi.com. També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) mitjançant escrit a l'adreça: C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid o via web www.agpd.es